PROFI LAPU MĒSLOJUMS. Mikroelementi, kas nodrošina

838

administrative code på svenska - Engelska - Svenska Ordbok

ADMINISTRATĪVĀ PROCESA LIKUMS. Ģertrūdes 37 (ieeja no Martas ielas), Rīga Lai arī Administratīvā procesa likums (APL)jau darbojas, daudzās institūcijās spēkā ir vēl vecā apstrīdēšanas kārtība, kur personai jāiziet cauri vairākkārtējam   Administratīvā procesa likums. 9.pants. Patvaļas aizlieguma princips.

Administratīvā procesa likums

  1. Vad betyder vaxthusgaser
  2. Besikta boka om
  3. Åsa alsiö
  4. Excel pdf landscape

Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums (1) Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs vai ģenerālprokurors (2) Pamats protesta iesniegšanai par šā panta pirmajā daļā minēto spēkā stājušos tiesas nolēmumu ir būtiski materiālo (3) (2) Ja likums paredz pārvaldes iestādei kompetenci izdot ārējus normatīvos aktus, juridiskā spēka hierarhijā (Administratīvā procesa likuma 15.panta otrā daļa) šādi normatīvie akti ir nākamie pēc Ministru kabineta noteikumiem un zaudē spēku 2006.gada 1.janvārī. Administratīvā procesa tiesā būtība ir tiesas kontrole pār iestādes izdota administratīvā akta vai iestādes faktiskās rīcības tiesiskumu vai lietderības apsvērumiem rīcības brīvības ietvaros, kā arī privātpersonas publiski tiesisko pienākumu vai tiesību noskaidrošana un no publisko tiesību līguma izrietošo strīdu izskatīšana. Šie komentāri sniedz ieskatu par Administratīvā procesa likuma A daļā (Vispārīgie noteikumi) un B daļā (Administratīvais process iestādē) ietverto tiesību normu saturu un piemērošanu, pamatojoties uz iestāžu un Administratīvās atbildības likums (1) Administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgas veikt amatpersonas no šādām publisko personu iestādēm: 1) Būvniecības (2) Iestādes nolikumā var noteikt īpašu kompetences sadalījumu starp iestādes amatpersonām. Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 2.panta otrajā daļā ir noteikts, ka kārtību, kādā izskata administratīvo pārkāpumu lietas un izpilda lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, regulē īpašs likums.

FJÄRDE AVDELNINGEN MÅL PETROPAVLOSKIS - HUDOC

panta trešajā daļā. Saskaņā ar to administratīvais akts ir uz āru vērsts tiesību akts, ko iestāde izdod publisko tiesību jomā attiecībā uz individuāli noteiktu personu vai personām, nodibinot, grozot, konstatējot vai izbeidzot konkrētas tiesiskās attiecības vai konstatējot faktisko situāciju. Administratīvās tiesības ir "tiesību nozare, kura regulē administratīvo iestāžu darbību, tām realizējot likumā vai citos tiesību aktos noteiktās valsts pārvaldes funkcijas".

Lietošanas instrukcija Nažu asināšanas ierīce - PDF Free

punktu pieteikumu var iesniegt par no ārējā normatīvā akta tieši izrietošu konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanu, nepastāvēšanu vai to saturu, ja attiecīgās tiesiskās intereses nav iespējams realizēt ar šā panta 1. un 2.

A DAĻA. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI. 1.nodaļa. Administratīvā procesa pamatnoteikumi. 1.pants. Likumā lietotie termini (1) Iestāde ir tiesību subjekts (institūcija, struktūrvienība vai amatpersona), kuram ar normatīvu aktu piešķirtas noteiktas publiskās varas pilnvaras valsts pārvaldes jomā. Administratīvā procesa likuma un šā likuma normas piemērojamas, ciktāl citu likumu speciālās tiesību normas nenoteic citu kārtību.
Asa cederqvist

Administratīvā procesa likums

Administratīvā procesa likuma un šā likuma normas piemērojamas, ciktāl citu likumu speciālās tiesību normas nenoteic citu kārtību. (2) Ar 2005.gada 1.martu kārtību, kādā izskata administratīvā pārkāpuma lietas un izpilda lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, regulē īpašs likums. Administratīvā procesa likums (Saeima; likumi; 01.02.2004).

Latvijas Administratīvās tiesas procesa vēsture. 1921.gada 4.marta likums par administratīvajām tiesām. Padomju laika administratīvo lietu izskatīšanas tiesiskais regulējums.
Flera användare ps4

Administratīvā procesa likums skriftlig rapport mal
kommunal kollektivavtal lön
stockholm lägenheter blocket
studiebidrag november
dåligt vattentryck i villa
hur mycket kostar ett vattenkraftverk att bygga

starp - Svensk översättning – Linguee

gada 1. jūlijā spēkā stājas Administratīvās atbildības likums.Video anotācijā izklāstīta Administratīvā atbildības likuma būtība. Administratīvā akta klasifikācija. Administratīvā procesa principi. Iesniedzējs. Adresāts.

FJÄRDE AVDELNINGEN MÅL PETROPAVLOSKIS - HUDOC

Ja administratīvā pārkāpuma lietu neizskata pārkāpuma izdarīšanas vietā, procesa dalībniekiem un citām personām, kuras ir uzaicināmas uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu, paziņojumu par administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas vietu un laiku vai pavēsti paziņo ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms lietas izskatīšanas. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 61. pantam administratīvā procesa dalībniekam ir tiesības iepazīties ar lietu un izteikt savu viedokli jebkurā procesa stadijā. Šīs tiesības neaptver informāciju, kas saskaņā ar šā likuma 54.

(2) Ar 2003.gada 1.jūliju kārtību, kādā izskata administratīvā pārkāpuma lietas un izpilda lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, regulē īpašs likums. 3.pants. Ja administratīvā pārkāpuma lietu neizskata tūlīt pēc pārkāpuma konstatēšanas, procesa dalībniekiem un citām personām, kuras ir uzaicināmas uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu, informāciju par administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas laiku un vietu paziņo tādā veidā, lai informācija ir uzskatāma Tā kā par iestādi Administratīvā procesa likuma izpratnē var uzskatīt arī pašvaldību (domi, struktūrvienības, iestādes un citas institūcijas, kā arī atsevišķas amatpersonas) un administratīvo procesu, tostarp administratīvo aktu izdošanu, iestādē reglamentē šis likums, Administratīvā procesa likuma nosacījumi ir attiecināmi arī uz pašvaldībām.